Magazine Contact #19 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Laat me je kantoor zien ... en ik zeg je, hoe je werkt.

Magazine Contact #19

“Alleen een bekrompen geest houdt orde, een genie overziet de chaos,” is de levensfilosofie van veel chaotische collega’s. Hun accurate tijdgenoten propageren daarentegen dat orde een van de belangrijkste dingen in het leven is. Maar wat voor effect heeft de werkomgeving? Drie experimenten geven duidelijkheid.

Onderzoeksresultaten tonen aan dat wie schoon werkt, letterlijk “schoon” is, zijn rommel opruimt, strafbare feiten mijdt, royaal is – en dus in moreel opzicht onberispelijk leeft. Chaos kan ertoe leiden dat sociale regels en normen als onbelangrijk worden ervaren en dat men zich immoreel en agressief gaat gedragen. Deze opvatting was voor Kathleen Vohs, professor aan de Universiteit van Minnesota, te simplistisch. Zij ontwierp drie experimenten waarbij een kleine 300 vrijwilligers zowel in een rommelige als in een opgeruimde kantoorruimte op het waarheidsgehalte van deze theorie werden getest.

 

Schoon maakt gezond, moreel correct en royaal!

In het eerste experiment liet zij de testpersonen een vragenlijst invullen. Daarna mochten zij als “beloningssnack” tussen een appel of iets zoets kiezen. Bovendien stelde Vohs de vraag of zij geld voor een liefdadig doel overhadden. Het is nauwelijks te geloven: de omgeving had een aanmerkelijke invloed op het gedrag. Wie in de ordelijke omgeving had gewerkt, liet de ongezonde snack vaker staan en gaf meer geld. Een pluspunt dus voor de ordelijke werkomgeving.

 

Leve de creatieve chaos!

Maar dit resultaat zegt niets over creativiteit. Vandaar dat de

proefpersonen bij een voortgezet onderzoek de opdracht kregen om nieuwe toepassingsmogelijkheden voor pingpongballen weliswaar hetzelfde aantal ideeen, maar de voorstellen uit de chaos werden door een onafhankelijke jury als vijfmaal zo creatief beoordeeld dan die uit de geordende omgeving. Een rommelige omgeving draagt er dus aan bij om ongebruikelijke oplossingen te creeren.

 

De vrees van een ordelievend persoon voor het nieuwe!

Chaos stimuleert de hersenen tot het “out of the box”- denken en tot het ontwikkelen van een rijkdom aan uitvindingen. Bovendien moedigt het mensen aan om iets nieuws uit te proberen, hetgeen Vohs’ laatste experiment aantoont. De testpersonen kregen de opdracht om een keuze te maken tussen bekende en onbekende producten. De rommelige omgeving had een gunstige invloed op de keuze voor nieuwe producten, was dus een stimulans om tradities de rug toe te keren en nieuwe impulsen te ontwikkelen. De ordelijke werkomgeving leidde veeleer tot conservatieve beslissingen. Ons advies: geen strakke orde in het kantoor, als er om creatieve oplossingen wordt gevraagd. Zorg voor een ordelijke werkomgeving, als alles volgens plan dient te verlopen.

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager.