Magazine contact #23 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

De grootste vijand van innovatie is ervaring! Hoe ons denken ons blind maakt voor nieuwe ideeën.

Magazine contact #23

Paradoxaal, maar waar. Vaak houdt onze eigen instelling ons volledig onbewust af van de meest sprankelende ideeën, omdat zij er ons toe verleidt in geijkte patronen te denken. Maar er zijn manieren om te ontsnappen aan denkroutine en vernieuwing te stimuleren!

Wij allen handelen op basis van ervaringen die wij dagelijks opdoen, van complexe besluiten over budgetten tot en met de alledaagse boodschappen. Aangeleerde instellingen en gedragspatronen maken het leven erg gemakkelijk omdat wij de alledaagse problemen meester worden zonder steeds weer tijdrovende en deels ook moeilijke beslissingen te hoeven nemen. Maar juist deze schijnbare goede en vooral snelle oplossingen, waarover wij ad hoc kunnen beschikken, zijn vaak een sta-in-de-weg voor de geest van innovatie in de hele onderneming.

Het verschijnsel staat bekend als het effect van de persoonlijke attitude en is al in 1942 onderzocht door de Amerikaanse psycholoog Abraham Luchins. De psycholoog Merim Bilalic verklaart deze vooringenomenheid van onze hersenen aan de hand van een schaakexperiment. Hij confronteerde spelers met een schaakopstelling en vroeg hen de snelste manier voor schaakmat te vinden. Opvallend was dat spelers niet meer in staat waren een kortere variant te bedenken als zij eenmaal hadden gekozen voor een bepaalde oplossing. Merim Bilalic kwam dan ook tot de conclusie dat het menselijke brein graag genoegen neemt met ooit gevonden oplossingen en dat dit ertoe leidt dat men blind wordt voor mogelijke efficiëntere methoden. Lateraal denken!

Met name voor bedrijven is het tegenwoordig van vitaal belang om met steeds nieuwe concepten, ideeën en innovatieve ontwikkelingen de markt te overtuigen. Daarom maken vooral grote ondernemingen, maar ook steeds meer kleinere bedrijven, gebruik van creatieve strategieën.

 

Creativiteit werkt aanstekelijk

Nieuwe ideeën, die worden gecombineerd en aangevuld, leiden vaak tot geweldige projecten en innovaties. Daarom is het voor bedrijven van belang plekken te creëren voor nieuwe ideeën, ruimten die inspireren en de medewerkers mogelijkheden bieden om van gedachten te wisselen en verder te kijken dan de eigen afdeling. Klassieke voorbeelden zijn gemeenschappelijke recreation-spots en working-cafés, niet alleen als teken van waardering voor de medewerkers, maar ook als zinvolle plekken voor contact en communicatie binnen de onderneming. Maar ook de ruimten voor meetings en workshops moeten door een intelligente vormgeving en uitnodigend design de interactie en dynamiek van de medewerkers ondersteunen.

Creativiteit moet je eerst leren.

Buitengewone creativiteit is geen aangeboren eigenschap, maar wel iets dat iedereen kan leren door middel van creatieve technieken. De integratie van deze technieken in de werkdag biedt voordelen op de lange termijn, niet alleen voor wat betreft de verbetering van de concurrentiepositie. In “Serious Creativity, de ontwikkeling van ideeën door de kracht van het laterale denken”, heeft Edward de Bono (1967) al jaren geleden het potentieel van het bewuste laterale denken beschreven als een manier om innovatieve oplossingen te vinden voor problemen waarmee bedrijven te maken krijgen. De grondhouding is het vermogen “zijdelings” te denken, oordelen op te schorten en af te wijken van traditionele denkpatronen. Een beproefde techniek van de Bono is de 6-hoeden methode die vooral geschikt is om tot complexe besluiten te komen. Het is een instructie voor een soort groepsdiscussie waarbij alle deelnemers een rol spelen om tot een open discussie te komen.

 

De 6-hoeden methode van Edward de Bono.

Centraal bij deze techniek staan zes verschillend gekleurde  hoeden (dan wel systeemkaarten, flip charts, ed.) als  symbolen voor de verschillende rollen. Iedere hoed staat  voor een bepaalde manier van denken om een efficiënte  discussie te stimuleren waarbij tegelijkertijd geen invalshoek  buiten beschouwing wordt gelaten.:

  • Wit staat voor analytisch denken: objectiviteit, neutraliteit.
  • Rood stelt de subjectieve ervaring voor: persoonlijke opinie, gevoelens.
  • Zwart drukt het kritische denken uit: twijfel, scepsis.
  • Geel staat voor een positieve benadering: kansen en best-case scenario's..
  • Groen moet creativiteit in het spel brengen: nieuwe ideeën.
  • Blauw verbindt alle “hoeden” met elkaar en dient als samenvatting.

De 6-hoeden methode is een instrument om uiteenlopende standpunten ten opzichte van een kwestie in te nemen en verschillende opties door te spelen. Het resultaat is een veelheid aan suggesties en ideeën die kunnen worden geëvalueerd.

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager