Duurzaamheid

INZET VOOR EEN ACTIEF MILIEUBELEID

Milieubeleid

Met ons milieubeleid definiëren wij onze handelingsprincipes voor al onze bedrijven wat betreft de milieubescherming. Dit beleid is bindend voor alle medewerkers op al onze locaties. Wij zien de natuur en de menselijke maatschappij als onderdeel van een mondiaal ecosysteem, dat onder alle omstandigheden in balans moet worden gehouden. Als bedrijf met winstoogmerk nemen wij onze bijzondere verantwoordelijkheid voor duurzaam behoud van de natuurlijke levensvoorwaarden. De integratie van milieubeleidsprincipes in de bedrijfsmissieverklaring en de introductie van een milieubeheersysteem, eerst alleen volgens EMAS, later volgens ISO 14001, zijn mijlpalen op onze weg naar duurzaamheid.

Circular Economy

Iedereen die een kantoorcultuur in de zin van het New Work-idee omarmt, moet op een toekomstgerichte manier handelen. Met het refurbishen van meubilair dat zijn beste tijd heeft gehad, hebben we onszelf tot doel gesteld het verbruik van materiële hulpbronnen en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. In de loop van de circulaire economie moeten zoveel mogelijk onderdelen van een meubelstuk hergebruikt worden.

Life Cycle Assessment

Al sinds 1992 voert Wiesner-Hager jaarlijks een Input-Output balans uit. Voor het boekjaar 2009/10 werd voor de eerste keer een volledige levenscyclusanalyse van het bedrijf conform EN ISO 14040 opgesteld met een kwantitatieve beoordeling van de milieu-impact binnen de grenzen cradle to gate. Onderzocht worden de effecten van het gehele bedrijf op alle productielocaties.

Deze gegevens dienen als basis voor het opstellen van Milieu Product Verklaringen conform ISO 14025. De zogenoemde EPD's (Environmental Product Declarations) worden gecertificeerd door de TÜV Austria en voldoen aan de status van verklaringen van type III.

In de materiaalbalans worden eerst alle stof-, energie- en elementaire stromen, de zogenoemde input, bepaald. Deze verlaten later de fabriek als output in de vorm van producten, afvalstoffen, emissies en afvalwarmte. Als belangrijkste kwaliteitscriterium van de Input-Output balans geldt de afwijking van deze beide stromen. Hoe kleiner de afwijking, hoe uitgebreider en nauwkeuriger de analyse is uitgevoerd.
Naast de materialen en hun massa's moeten ook de energiestromen worden bepaald en gerapporteerd.

Milieueffecten

De effectbeoordeling wordt uitgevoerd volgens de wetenschappelijke CML-methode, de methode van de effectfactoren. De volgende milieu-effecten worden geanalyseerd en gerapporteerd: Het broeikaseffect (GWP), het degradatiepotentieel van de stratosferische ozonlaag (ODP), het potentieel voor de vorming van zomersmog (POCP), het verzuringspotentieel van bodem en water (AP) het potentieel voor overbemesting van bodem en water (NP), evenals de exploitatie van abiotische hulpbronnen (ADP).

Zwarte draadsledestoelen in een rij geplaatst, detailopname

Voetafdruk op productniveau

Productgerelateerde levenscyclusanalyses worden gepresenteerd in de vorm van milieuproductverklaringen, kortweg EPD's. De procedure voor het berekenen van de vereiste gegevens wordt jaarlijks gecontroleerd door TÜV Oostenrijk en de systeemconformiteit wordt bevestigd met een certificaat in overeenstemming met ISO 14025. Bij beoordelingen van de levenscyclus van een product wordt de volledige levenscyclus van een product beschouwd, binnen de grenzen van de winning van grondstoffen tot de afvoer. Naast de lasten voor de toeleveringsketen en de daaropvolgende afvoer, worden de milieueffecten die zijn vastgesteld in de ecobalans van het bedrijf, ook toegewezen aan de individuele producten.

Wij beschouwen de bescherming van het milieu als een zaak van vitaal belang. Het management zal deze richtlijnen voor milieubeleid regelmatig herzien op nieuwe eisen, procedures vaststellen voor een effectieve implementatie in de operationele praktijk en de nodige middelen ter beschikking stellen.
Markus wiesner, directeur wiesner-hager
een zwart gebeitste houten stoel

Duurzaam productdesign

Van het specificatieblad tot en met de geschiktheid om in serie te worden geproduceerd stromen ecologische eisen het ontwikkelingsproces binnen. Daarbij hoort het kiezen van milieuvriendelijke materialen zoals bijv. PEFC- of FSC-gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen, het gebruik van recyclingmaterialen of het versterkte gebruik van nagroeiende grondstoffen, om maar eens wat te noemen. Om een hoge recyclebaarheid van onze producten te garanderen, zien wij voor zover mogelijk af van composietmaterialen en ontwikkelen demonteerbare constructies. Materiaaleigenschappen, reparareerbaarheid en een gesynchroniseerde levensduur van de gebruikte componenten zijn ook belangrijke vereisten voor een duurzaam productontwerp.

Productieproces

Energiebesparende afzuiging van houtspanen

  • Automatische aanpassing van het benodigde afzuigvermogen
  • Geringer stroomverbruik (-30% komt overeen met 80 kW)
  • Geringere warmtebehoefte door 100% warmteterugwinning in de stookperiode
  • Geringere stofbelasting voor medewerkers en omgeving (0,1 mg/m³)

Directe recycling

Door middel van de in belangrijke delen van de productie gerealiseerde directe recycling wordt het energie- en materiaalgebruik sterk gereduceerd en ook het vrijkomende afval wordt verminderd. Het is onderdeel van het omvangrijke milieuprogramma dat sinds het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw een keerpunt in het milieubeleid bij Wiesner-Hager markeerde. Zo leverde bijvoorbeeld de ultrafiltratie van de lakoverspray met materiaalterugwinning bij het hout lakken besparingseffecten van zo'n 70% bij lakken en een drastische reducering van het vrijkomende verfslib op. Ook werd er overgegaan naar milieuvriendelijke waterlaksystemen: een belangrijke stap voor het verminderen van de VOC-emissies. Metalen oppervlakken worden emissievrij voorzien van een poedercoating, ook hier wordt de overspray door het gebruik van moderne kleurwisselsystemen voor bijna 100% teruggewonnen en hergebruikt.

Technologieën voor het reduceren van afvalwater

  • 3-voudige cascadespoeltechniek in de metaalvoorbehandeling
  • Olieafscheiders en filtertechnologieën voor verlenging van de gebruiksduur van de behandelingsbaden
  • Moderne afvalwaterbehandelingsinstallatie met automatische monsterneming en meetwaarderegistratie

Mijlpalen. Dit hebben we tot nu toe bereikt.

2021: Aanschaf van vijf elektrische voertuigen voor het wagenpark en installatie van zes laadpalen.
2020/21: Energie-efficiënte renovatie van gebouwen - het vervangen van oude deuren door thermisch geïsoleerde deuren met automatische sluiting.
2018 & 2019: Energie-efficiënte renovatie van gebouwen - Isolerende ramen in gebouw 10, daksanering gebouw 22, vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in de hallen Zuid en Noord. 
2016 & 2017: Energie-efficiënte renovatie van gebouwen – Isolerende ramen en thermische isolatie van de daken in de productiehal, daksanering in gebouw 12 en nieuwe ramen in gebouw 3.
2015: Vernieuwing van de persluchtinstallatie en implementatie van een persluchtmanagementsysteem.
2013: Modernisering van de verwarming in de houtconstructiewerkplaats.
2012 & 2014: Energetische sanering kantoorgebouw trakt 1 en 2, Energieoptimalisatie datacenter en warmteterugwinning poedercoating.
2012: Vervanging van vrachtwagens uit de bedrijfsvloot voor vrachtwagens die voldoen aan de Euro-5 norm.
2012: Het vervangen van onderdelen van het perslucht-systeem voor energiebesparende compressoren volgens de modernste normen en installatie van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
Zwarte draadsledestoelen in een rij geplaatst, detailopname
2011 & 2012: Proces certificering volgens ISO 14025 voor het automatisch genereren van product life cycle assessments (EPD III).
2009: Voorbehandelingsinstallatie voor metalen delen met drievoudige cascadespoeltechniek. 
2008: Overstap van dieselgestookte heftrucks naar elektrisch aangedreven heftrucks.
2007: Invoering van een energiemanagementsysteem.
2005: Modernisering van de poedercoatinginstallatie door installatie van een snelkleurwisselsysteem.
2002: Vervanging van de oplosmiddelhoudende stofferingslijmen door materialen op waterbasis.
1999: Invoering van een milieumanagementsysteem met certificering conform ISO 14001.
1998: Installatie van een afzuiginstallatie voor houtspanen met variabel, geregeld afzuigvermogen.
1996: Invoering van een milieumanagementsysteem volgens EMAS.
1995: Installatie van een moderne automatische lakinstallatie voor oppervlakken met terugwinning van overspray, overstap naar UV waterlak voor houtproducten.
1992: Rekening houden met ecologische criteria bij de productontwikkeling en opstelling van de eerste input-output analyse.
1992: Installatie van een centrale afvalwaterbehandelingsinstallatie voor anorganisch belast afvalwater (uit de metaalproductie).
1991: Overstap van nat lakken naar poedercoating in de metaalproductie.
YouTube is uitgeschakeld
Voor het gebruik van YouTube is uw toestemming nodig. Voor meer informatie, zie onze privacy policy
Vimeo is uitgeschakeld
Voor het gebruik van Vimeo is uw toestemming nodig. Voor meer informatie, zie onze privacy policy
Google Maps is uitgeschakeld
Voor het gebruik van Google Maps is uw toestemming nodig. Voor meer informatie, zie onze privacy policy