Udržitelnost

PŘIHLÁŠENÍ K AKTIVNÍ POLITICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ekologická politika

Dávno před aktuální diskusí o klimatických změnách a nedostatku zdrojů společnost Wiesner-Hager konstatovala nutnost trvale udržitelného vývoje. Od poloviny 80. let 20. století společnost Wiesner-Hager systematicky analyzuje a postupně řeší otázky vlivu své činnosti na životní prostředí. Základem je naše přihlášení se k aktivní politice životního prostředí. Zakotvení zásad politiky životního prostředí a zavedení systému managementu životního prostředí nejdříve podle EMAS a později podle ISO 14001 položily milníky na naší cestě k trvale udržitelnému rozvoji. Od roku 2010 sestavujeme celopodnikové ekologické deklarace podle ISO 14040 a od roku 2012 certifikované produktové deklarace vlivu na životní prostředí podle ISO 14025.

U provozní ekologické bilance jsou zkoumány vlivy na životní prostředí způsobené aktivitami firmy a sítě jejích subdodavatelů. Ve věcné bilanci se nejprve zjišťují veškeré materiální, energetické a elementární toky – takzvaný vstup. Závod pak opouštějí produkty, odpady, emise a odpadní teplo představující výstup. Za důležité kritérium jakosti věcné bilance je považován rozdíl mezi součty vstupů a výstupů. Čím menší je odchylka, tím rozsáhleji a přesněji byla věcná bilance provedena.
Vedle materiálů a jejich množství se musí zjistit a bilancovat i toky energií.

Hodnocení životního cyklu výrobku

Enviromentální dopad

Posouzení dopadů je založeno na vědeckém procesu CML. V metodě ovlivňujících faktorů jsou analyzovány a ukázány následující environmentální důsledky: skleníkový efekt (GWP), potenciál vyčerpání stratosférické ozonové vrstvy (ODP), potenciál tvorby letního smogu (POCP), okyselující potenciál půd a vodních ploch (AP), nutrifikační potenciál půd a vodních ploch (NP), jakož i vyčerpání abiotických zdrojů (ADP).

Ochranu životního prostředí považujeme za záležitost zásadního významu. Vedení společnosti bude tyto ekologicko-politické pokyny v pravidelných intervalech přezkoumávat s ohledem na nové požadavky a stanoví postupy potřebné pro jejich efektivní implementaci do praxe.
Markus wiesner, jednatel firmy wiesner-hager

Udržitelný design produktů

Ekologické požadavky vstupují do procesu vývoje od technické specifikace až po sériovou zralost. K tomu patří výběr ekologicky nezávadných materiálů, jako např. dřeva s certifikátem PEFC z udržitelně obhospodařovaných lesů, používání recyklovaných materiálů nebo obnovitelných zdrojů. Aby bylo možné zaručit vysokou schopnost recyklace našich produktů, upouštíme co možná nejvíce od spojovacích materiálů a vyvíjíme rozložitelné konstrukce. Označení materiálu, možnost opravy a sjednocená životnost komponentů jsou rovněž důležitými požadavky na design produktu.

Trvalý design produktu na příkladu produktové řady paro: Vetší část rodiny kancelářských židlí paro splňuje kritéria Rakouské ekologické značky. Předpoklady představují ergonomické zhotovení, konstrukce s možností recyklace, podíl minimálně 50 procent obnovitelných surovin popř. surovin na bázi sekundárních materiálů u nekovových dílů a dále vyloučení PVC.

Energeticky úsporné odsávání dřevěných hoblin

  • Automatické přizpůsobení požadovaného výkonu odsávání
  • Malá spotřeba elektřiny (-30% odpovídá 80 kW)
  • Malá spotřeba tepla díky 100% zpětnému získávání teplého vzduchu v topném období
  • Malé zatížení pracovníků a okolí prachem (0,1 mg/m³)

Přímá recyklace

Přímá recyklace realizovaná v některých dílech výroby umožnila minimalizovat používání energií a materiálů a současně snížit výskyt odpadů. Je součástí rozsáhlého ekologického programu, který u společnosti Wiesner-Hager od konce 80. let 20. století zaznamenal významný mezník v politice životního prostředí. Například ultrafiltrace laku-Overspraye se zpětným získáváním materiálů při lakování dřeva přinesla efekty úspory až do 70 % u laků a drastické snížení vzniku kalů z laku. Současně byla provedena přestavba na ekologické systémy laků ředitelných vodou – podstatný krok ke snížení emisí VOC. Kovové povrchy jsou ošetřeny práškem bez emisí, také zde se Overspray díky používání moderních systémů změny barvy získává zpět téměř na 100 % a používá se znovu.

Technologie snižující množství odpadních vod

  • Trojnásobná kaskádová mycí technika v předběžném ošetřování kovů
  • Olejový odlučovač a filtrační technologie k prodloužení trvanlivosti ošetřovacích lázní
  • Moderní zařízení pro ošetření odpadních vod s automatickým odběrem vzorků a registrací naměřených hodnot

Milníky na cestě k udržitelnosti.

2020/21: Energetická renovace budovy - výměna starých bran haly za tepelně izolované brány s automatickým zavíracím mechanismem.
2018 & 2019: Energeticky úsporná rekonstrukce budov - výměna oken v budově 10, renovace střechy budovy 22. Výměna topného systému v severním a jižním závodě.
2016 & 2017: Energeticky úsporná rekonstrukce budov - tepelná izolace plochých střech výrobních hal, výměna oken ve výrobních halách, tepelná izolace plochých střech výrobních hal, renovace střechy budovy 12 a výměna oken v budově 3. 
2015: Rekonstrukce přívodu stlačeného vzduchu a instalace systému řízení stlačeného vzduchu.
2013: Modernizace vytápění v hale ve výrobě ze dřeva.
2012 & 2014: Zavedení podnikového systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Zabudování větracího zařízení se zpětným získáváním tepla.
2012: Výměna jednotlivých nákladních automobilů z firemní flotily za nákladní automobily dle normy Euro 5.
2012: Výměna dílů pneumatického zařízení za energeticky úsporné kompresory odpovídající nejmodernějším standardům.
2011 & 2012: Zhotovení EPD podle typu II Automatizovaná ekologická bilance všech produktů společnosti Wiesner-hager s podporou SAP. Certifikace procesu podle ISO 14025 ke zhotovení deklarací produktů ohledně životního prostředí - EPD typ III.
2009: Zařízení pro předběžné ošetření kovových dílů trojnásobnou kaskádovou mycí technikou a zhotovení první provozní ekologické bilance.
2008: Přestavba provozu vysokozdvižného vozíku z nafty na elektropohon.
2007: Zavedení systému energetického managementu.
2005: Modernizace zařízení pro práškování díky instalaci systému pro rychlou výměnu barvy.
2002: Nahrazení lepidel na čalounění obsahujících rozpouštědla materiály rozpustnými ve vodě.
1999: Zavedení systému managementu životního prostředí s certifikací podle ISO 14001.
1998: Instalace zařízení na těžbu dřevní štěpky s variabilní a řízenou kapacitou těžby.
1996: Zavedení systému managementu životního prostředí podle EMAS.
1995: Instalace zařízení na zpětné získávání laku prostřednictvím ultrafiltrace při lakování židlí Přestup na UV-lak ředitelný vodou při lakování dřeva.
1992: Zohlednění ekologických kritérií při vývoji produktů a první sestavení bilance vstupů-výstupů. 
1992: Instalace centrální čistírny odpadních vod pro odpadní vody obsahující anorganické látky (z kovovýroby).
1991: Přechod od mokrého lakování na práškování v kovovýrobě.
YouTube je deaktivováno
K využívání služby YoutTube potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.
Vimeo je deaktivováno
K využívání služby Vimeo potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.
Služba Google Maps je deaktivována
K využívání služby Google Maps potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.