Udržitelnost

PŘIHLÁŠENÍ K AKTIVNÍ POLITICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ekologická politika

Dávno před aktuální diskusí o klimatických změnách a nedostatku zdrojů společnost Wiesner-Hager konstatovala nutnost trvale udržitelného vývoje. Od poloviny 80. let 20. století společnost Wiesner-Hager systematicky analyzuje a postupně řeší otázky vlivu své činnosti na životní prostředí. Základem je naše přihlášení se k aktivní politice životního prostředí. Zakotvení zásad politiky životního prostředí a zavedení systému managementu životního prostředí nejdříve podle EMAS a později podle ISO 14001 položily milníky na naší cestě k trvale udržitelnému rozvoji. Od roku 2010 sestavujeme celopodnikové ekologické deklarace podle ISO 14040 a od roku 2012 certifikované produktové deklarace vlivu na životní prostředí podle ISO 14025.

Ekologická bilance

Již od roku 1992 společnost WH každý rok provádí bilanci vstupů a výstupů. Pro obchodní rok 2009/10 byla poprvé sestavena úplná provozní ekologická bilance podle EN ISO 14040 s kvantitativním odhadem účinků na životní prostředí v mezích cradle to gate. Byly zkoumány účinky celého podniku ve všech výrobních lokalitách.

Tato data slouží jako podklad pro zpracování ekologické deklarace produktu podle ISO 14025. Takzvané EPD (Environmental Product Declarations) certifikuje TÜV Austria.

U provozní ekologické bilance jsou zkoumány vlivy na životní prostředí způsobené aktivitami firmy a sítě jejích subdodavatelů. Ve věcné bilanci se nejprve zjišťují veškeré materiální, energetické a elementární toky – takzvaný vstup. Závod pak opouštějí produkty, odpady, emise a odpadní teplo představující výstup. Za důležité kritérium jakosti věcné bilance je považován rozdíl mezi součty vstupů a výstupů. Čím menší je odchylka, tím rozsáhleji a přesněji byla věcná bilance provedena.
Vedle materiálů a jejich množství se musí zjistit a bilancovat i toky energií.

Hodnocení životního cyklu výrobku

Enviromentální dopad

Posouzení dopadů je založeno na vědeckém procesu CML. V metodě ovlivňujících faktorů jsou analyzovány a ukázány následující environmentální důsledky: skleníkový efekt (GWP), potenciál vyčerpání stratosférické ozonové vrstvy (ODP), potenciál tvorby letního smogu (POCP), okyselující potenciál půd a vodních ploch (AP), nutrifikační potenciál půd a vodních ploch (NP), jakož i vyčerpání abiotických zdrojů (ADP).

Ochranu životního prostředí považujeme za záležitost zásadního významu. Vedení společnosti bude tyto ekologicko-politické pokyny v pravidelných intervalech přezkoumávat s ohledem na nové požadavky a stanoví postupy potřebné pro jejich efektivní implementaci do praxe.
Markus wiesner, jednatel firmy wiesner-hager

Udržitelný design produktů

Ekologické požadavky vstupují do procesu vývoje od technické specifikace až po sériovou zralost. K tomu patří výběr ekologicky nezávadných materiálů, jako např. dřeva s certifikátem PEFC z udržitelně obhospodařovaných lesů, používání recyklovaných materiálů nebo obnovitelných zdrojů. Aby bylo možné zaručit vysokou schopnost recyklace našich produktů, upouštíme co možná nejvíce od spojovacích materiálů a vyvíjíme rozložitelné konstrukce. Označení materiálu, možnost opravy a sjednocená životnost komponentů jsou rovněž důležitými požadavky na design produktu.

Trvalý design produktu na příkladu produktové řady paro: Vetší část rodiny kancelářských židlí paro splňuje kritéria Rakouské ekologické značky. Předpoklady představují ergonomické zhotovení, konstrukce s možností recyklace, podíl minimálně 50 procent obnovitelných surovin popř. surovin na bázi sekundárních materiálů u nekovových dílů a dále vyloučení PVC.

Produkční proces

Energeticky úsporné odsávání dřevěných hoblin

  • Automatické přizpůsobení požadovaného výkonu odsávání
  • Malá spotřeba elektřiny (-30% odpovídá 80 kW)
  • Malá spotřeba tepla díky 100% zpětnému získávání teplého vzduchu v topném období
  • Malé zatížení pracovníků a okolí prachem (0,1 mg/m³)

Přímá recyklace

Přímá recyklace realizovaná v některých dílech výroby umožnila minimalizovat používání energií a materiálů a současně snížit výskyt odpadů. Je součástí rozsáhlého ekologického programu, který u společnosti Wiesner-Hager od konce 80. let 20. století zaznamenal významný mezník v politice životního prostředí. Například ultrafiltrace laku-Overspraye se zpětným získáváním materiálů při lakování dřeva přinesla efekty úspory až do 70 % u laků a drastické snížení vzniku kalů z laku. Současně byla provedena přestavba na ekologické systémy laků ředitelných vodou – podstatný krok ke snížení emisí VOC. Kovové povrchy jsou ošetřeny práškem bez emisí, také zde se Overspray díky používání moderních systémů změny barvy získává zpět téměř na 100 % a používá se znovu.

Technologie snižující množství odpadních vod

  • Trojnásobná kaskádová mycí technika v předběžném ošetřování kovů
  • Olejový odlučovač a filtrační technologie k prodloužení trvanlivosti ošetřovacích lázní
  • Moderní zařízení pro ošetření odpadních vod s automatickým odběrem vzorků a registrací naměřených hodnot

Milníky na cestě k udržitelnosti.

2021: Nákup 5 elektromobilů pro vozový park a instalace 6 nabíjecích stanic.
2020/21: Energetická renovace budovy - výměna starých bran haly za tepelně izolované brány s automatickým zavíracím mechanismem.
2018 & 2019: Energeticky úsporná rekonstrukce budov - výměna oken v budově 10, renovace střechy budovy 22. Výměna topného systému v severním a jižním závodě.
2016 & 2017: Energeticky úsporná rekonstrukce budov - tepelná izolace plochých střech výrobních hal, výměna oken ve výrobních halách, tepelná izolace plochých střech výrobních hal, renovace střechy budovy 12 a výměna oken v budově 3. 
2015: Rekonstrukce přívodu stlačeného vzduchu a instalace systému řízení stlačeného vzduchu.
2013: Modernizace vytápění v hale ve výrobě ze dřeva.
2012 & 2014: Zavedení podnikového systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Zabudování větracího zařízení se zpětným získáváním tepla.
2012: Výměna jednotlivých nákladních automobilů z firemní flotily za nákladní automobily dle normy Euro 5.
2012: Výměna dílů pneumatického zařízení za energeticky úsporné kompresory odpovídající nejmodernějším standardům.
2011 & 2012: Zhotovení EPD podle typu II Automatizovaná ekologická bilance všech produktů společnosti Wiesner-hager s podporou SAP. Certifikace procesu podle ISO 14025 ke zhotovení deklarací produktů ohledně životního prostředí - EPD typ III.
2009: Zařízení pro předběžné ošetření kovových dílů trojnásobnou kaskádovou mycí technikou a zhotovení první provozní ekologické bilance.
2008: Přestavba provozu vysokozdvižného vozíku z nafty na elektropohon.
2007: Zavedení systému energetického managementu.
2005: Modernizace zařízení pro práškování díky instalaci systému pro rychlou výměnu barvy.
2002: Nahrazení lepidel na čalounění obsahujících rozpouštědla materiály rozpustnými ve vodě.
1999: Zavedení systému managementu životního prostředí s certifikací podle ISO 14001.
1998: Instalace zařízení na těžbu dřevní štěpky s variabilní a řízenou kapacitou těžby.
1996: Zavedení systému managementu životního prostředí podle EMAS.
1995: Instalace zařízení na zpětné získávání laku prostřednictvím ultrafiltrace při lakování židlí Přestup na UV-lak ředitelný vodou při lakování dřeva.
1992: Zohlednění ekologických kritérií při vývoji produktů a první sestavení bilance vstupů-výstupů. 
1992: Instalace centrální čistírny odpadních vod pro odpadní vody obsahující anorganické látky (z kovovýroby).
1991: Přechod od mokrého lakování na práškování v kovovýrobě.
YouTube je deaktivováno
K využívání služby YoutTube potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.
Vimeo je deaktivováno
K využívání služby Vimeo potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.
Služba Google Maps je deaktivována
K využívání služby Google Maps potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.